Fèis Rois
english Loidhne dhìreach gàidhlig
 
Loidhne chòmhnard
Fèis Rois accordion players
Apart from learning, there is an important social aspect. The warmth and hospitality and general sense of sharing and celebrating Gaelic culture is wonderful.
Margaret Bennett
Loidhne chòmhnard


Ceangail ri Facebook  Ceangail ri Twitter  Ceangail ri YouTube  Link to Flickr  Link to Soundcloud

Mur Dèidhinn

Watch a short film made to celebrate 30 years of Fèis Rois

Map showing DingwallTha ‘fèis’ a’ ciallachadh ‘fèisd’ no ‘fleadh’ ach thar na trì deicheadan mu dheireadh, dh’fhaodadh tu a ràdh gu bheil am facal Fèis agus gluasad nam Fèisean air fàs dlùth-cheangailte. Mar sin tha am facal a’ ciallachadh fèill teagaisg an là-an-diugh, airson cloinne is daoine òga gu h-àbhaisteach agus a bhios a’ nochdadh a’ chultair chiùil is òrain ceangailte ris a’ Ghàidhlig.

Tha Fèis Rois stèidhichte ann an Siorrachd Rois.

Chaidh a’ chiad Fhèis (Fèis Bharraigh) a chumail air Eilean Bharraigh ann an 1981. Aig an àm sin, bha Christine Martin na tìdsear teudan ag obair ann am Baile Dhubhthaich. Chaidh i leis a’ chloinn aice gu Fèis Bharraigh agus chòrd a’ chuairt sin cho mòr riutha gun do shaoil i, “carson nach urrainn dhuinn rudeigin mar seo a dhèanamh ann an Siorrachd Rois?”

Thàinig Christine ri chèile ri Kate Martin, a bha na h-obraiche ann am Foghlam Coimhearsnachd ionadail aig an àm. Fhuair an dithis aca taic bho Jock Watt agus Niall MacEacharna aig Comhairle Rois is Chrombaidh agus bho Jean Urquhart aig an Àite Chèilidh ann an Ulapul, agus chaidh a’ chiad Fhèis Rois a chumail ann an 1986.

A' chiad Fhèis RoisBha mu 50 òigridh bho P5 – S6 an làthair aig a’ chiad Fhèis. Dh’fhàs na h-àireamhan a h-uile bliadhna gus, ann an 1990, an deach a cho-dhùnadh gum biodh dà thachartas fa leth gan cumail airson clann na bun-sgoile agus airson clann na h-àrd-sgoile. Ann an 2009 bha 277 neach-cloinne an làthair aig Fèis Rois Òigridh (airson clann na bun-sgoile) agus Fèis Rois nan Deugairean (airson clann na h-àrd-sgoile).

Mar Oifigearan Ealain Ùghdarrasan Ionadail, ghabh Bryan Beattie agus Seumas Gaitens ris a’ phàirt a bha aig Kate agus Christine agus an uair sin, agus ag obair mar Cheannard bho 1991 – 2008, bha Rita Hunter a’ stiùireadh bun-leasachadh na buidhne. Thug Rita buaidh mhòr air a’ bhuidhinn, a’ dèanamh cinnteach gum biodh Fèis Rois cliùiteach gu nàiseanta mar bhuidheann teagaisg nan ealain traidiseanta.

Tha Fèis Rois ag obair air feadh na bliadhna a-nis agus cuid den obair sin ga dèanamh taobh a-muigh Shiorrachd Rois. A bharrachd air prògram gu math farsaing de theagasg ciùil ann an Ùghdarrasan Ionadail air feadh na h-Alba, tha an luchd-ciùil òga againn air tursan a dhèanamh timcheall na h-Alba, na Rìoghachd Aonaichte agus gu h-eadar-nàiseanta.

Is e buidheann charthannais chlàraichte is companaidh earranta le barantas a tha ann am Fèis Rois. Tha a’ bhuidheann ga stiùireadh le Bòrd de Stiùirichean saor-thoileach.

Far a bheil sinn

Fèis Rois Ltd
16/17 High Street
Dingwall
Ross-shire
IV15 9RU


View Feis Rois Ltd in a larger map
Loidhne chòmhnard
post-d | fòn: +44 (0)1349 862 600 | facs: +44 (0)1349 862600
Loidhne chòmhnard
'S e companaidh earranta a tha ann am Fèis Rois, clàraichte ann an Alba SC123137,. Tha e aithnichte le Oifis nan Cìsean mar Bhuidhinn Charthannais Albannaich, àireamh SC017647. Leasachadh eadar-lìn - Paul Murray | Dealbhachadh - Lucy Kendra | Photographs - Derek Prescott | Fiolmaichean – Chris Smith
© Fèis Rois 2010
Creative Scotland Highlands and Islands Enterprise Highland Council Fisean nan Gidheal
Scots Trad Music Awards Winner Highland Youth Music Forum Traditional Music Forum
Time to Shine Highland Youth Arts Hub Creative Ullapool