Fèis Rois
english Loidhne dhìreach gàidhlig
 
Loidhne chòmhnard
Dealbh brataich – bogsaichean-ciùil
There is such a great team around to support you, a great place to be in. The participants gained new music, an insight into the Highland traditions, new friends, technical advice and help, good socialising, meeting people “in the same boat”…
Corrina Hewat, Tutor and former participant
Loidhne chòmhnard


Ceangail ri Facebook  Ceangail ri Twitter  Ceangail ri YouTube  Link to Flickr  Link to Soundcloud

16 – 25 Projects

Dealbh buidhne Cuairt Chèilidh 2009Tha Fèis Rois dealasach mu bhith a’ toirt taic do dhaoine òga gus am bi iad a’ leantainn orra a’ cluich, ag ionnsachadh agus a’ cur ris na sgilean aca ann an ceòl traidiseanta nuair a dh’fhàgas iad sgoil. Tha fiosrachadh air an duilleig seo mu chuid de na dòighean a leigeas leotha a bhith an sàs ann am Fèis Rois.

Greisean Gnìomhachais

Cuiridh sinn fàilte air iarrtasan bho chlann-sgoile agus oileanaich a tha ag iarraidh eòlas-obrach còmhla rinn. Is urrainn do dh’ Fhèis Rois prògram a chur ri chèile dhut a bheir sreath de dh’eòlas dhut air mar a tha e a bhith ag obair anns an roinn ealain choimhearsnachd. Ionnsachaidh tu mu chuirmean-ciùil chur air dòigh, margaidheachd, sanasachadh, deasachadh airson clasaichean agus na h-ealain traidiseanta anns roinn fhoglaim fhoirmeil.

Tha deagh dhàimhean aig Fèis Rois le institiudan foghlam adhartach, nam measg an cùrsa BA ann an Ceòl na h-Alba aig an RSAMD agus an cùrsa BA ann an Ceòl Gnìomhaichte aig Oilthigh Srath Chluaidh. Bheir sinn cothrom do dh’oileanaich oilthigh greis gnìomhachais a dhèanamh aig na Fèisean còmhnaidheach.

Cuir brath thugainn airson barrachd fiosrachaidh.

Cèilidh air Chuairt

Tha Cèilidh air Chuairt na obair samhraidh iongantach do neach-ciùil òg sam bith! Seo cothrom do luchd-ciùil òg barraichte eadar 16 is 25 bliadhna a dh’aois a bhith a’ cur ris na sgilean cluich aca agus a bhith ag ionnsachadh mar a tha e a bhith nad neach-ciùil proifeiseanta air chuairt. Bheir Cèilidh air Chuairt cothrom don dà chuid muinntir an àite agus luchd-turais fìor dheagh chèol traidiseanta a chluinntinn air feadh Shiorrachd Rois fad an t-samhraidh.

Theirig don duilleig Cèilidh air Chuairt airson barrachd fiosrachaidh!

Sàr-chlasaichean aig an deireadh-sheachdain

Cuairt Chèilidh 2009 air an àrd-ùrlarCeithir tursan anns a’ bhliadhna, tha Fèis Rois a’ tairgse cothrom do dhaoine òga eadar S3 agus 25 bliadhna a dh’aois pàirt a ghabhail ann an dian-chùrsa aig deireadh seachain le còmhlan-ciùil proifeiseanta. A bharrachd air faighinn 10 uairean de theagasg aig ìre sàr-chlas, gheibh iad cothrom a bhith a’ cluich còmhla ris an luchd-ciùil chliùteach a bhios a’ stiùireadh a’ chùrsa. Tha na deiridhean-seachdain seo airson daoine aig a bheil deagh chomas, ìre àrd-mheadhanach no adhartach, mu thràth air seinn no air an ionnstramaid aca. Tha gach deireadh-seachdain air a chur air dòigh airson ionnstramaidean no stoidhle seinn eadar-dhealaichte. Briog an seo airson barrachd fiosrachaidh!

Loidhne chòmhnard
post-d | fòn: +44 (0)1349 862 600 | facs: +44 (0)1349 862600
Loidhne chòmhnard
'S e companaidh earranta a tha ann am Fèis Rois, clàraichte ann an Alba SC123137,. Tha e aithnichte le Oifis nan Cìsean mar Bhuidhinn Charthannais Albannaich, àireamh SC017647. Leasachadh eadar-lìn - Paul Murray | Dealbhachadh - Lucy Kendra | Photographs - Derek Prescott | Fiolmaichean – Chris Smith
© Fèis Rois 2010
Creative Scotland Highlands and Islands Enterprise Highland Council Fisean nan Gidheal
Scots Trad Music Awards Winner Highland Youth Music Forum Traditional Music Forum
Time to Shine Highland Youth Arts Hub Creative Ullapool