Fèis Rois
english Loidhne dhìreach gàidhlig
 
Loidhne chòmhnard
Dealbh brataich – stuadh-fhìdhle
I thoroughly enjoyed my first Fèis at the weekend!!! It was a fantastic experience and I'll certainly be back again in future years. I was impressed by how well everything was organised and how friendly everyone was. The concerts, sessions and venues were great. Also the small pipe tuition by Fred Morrison was first class!
Adult Fèis participant
Loidhne chòmhnard


Ceangail ri Facebook  Ceangail ri Twitter  Ceangail ri YouTube  Link to Flickr  Link to Soundcloud

Duilleag Seinn Ghàidhlig

Anns an t-sreath leasanan seo tha Raonaid Walker a' teagasg sia òrain Ghàidhlig. Gheibh thu na facail (le eadar-theangachadh) an seo.

 • Leasan 1.
  • Tàladh - Gille Beag, O
 • Leasan 2.
  • Pòg o Leannan an Fhìdhleir (Srath-spèidh)
 • Leasan 3.
  • Tha mi dol a dheanaibh banais
 • Leasan 4.
  • Fear a bhios Fada gun Phòsadh
 • Leasan 5.
  • Hè mo Leannan
 • Leasan 6.
  • ’S fhada leam an Oidhche Gheamraidh


Loidhne chòmhnard
post-d | fòn: +44 (0)1349 862 600 | facs: +44 (0)1349 862600
Loidhne chòmhnard
'S e companaidh earranta a tha ann am Fèis Rois, clàraichte ann an Alba SC123137,. Tha e aithnichte le Oifis nan Cìsean mar Bhuidhinn Charthannais Albannaich, àireamh SC017647. Leasachadh eadar-lìn - Paul Murray | Dealbhachadh - Lucy Kendra | Photographs - Derek Prescott | Fiolmaichean – Chris Smith
© Fèis Rois 2010
Creative Scotland Highlands and Islands Enterprise Highland Council Fisean nan Gidheal
Scots Trad Music Awards Winner Highland Youth Music Forum Traditional Music Forum
Time to Shine Highland Youth Arts Hub Creative Ullapool