Fèis Rois
english Loidhne dhìreach gàidhlig
 
Loidhne chòmhnard
Fèis Rois fiddle players
I’m delighted to say that our ceilidh event was an unprecedented success due in no small part to the fantastic music from the group. Unbelievably talented, friendly and warm individuals, who had the assembled dancers eating out of the palm of their hands… The Feis Rois movement is an unbelievable asset to the Highlands and will hopefully continue to play a big part in the harbour’s plans for community events in the future.
Kevin Peach, Chief Executive / Harbourmaster, Ullapool Harbour
Loidhne chòmhnard


Ceangail ri Facebook  Ceangail ri Twitter  Ceangail ri YouTube  Link to Flickr  Link to Soundcloud

Duilleag Seinn Ghàidhlig

Anns an t-sreath leasanan seo tha Raonaid Walker a' teagasg sia òrain Ghàidhlig. Gheibh thu na facail (le eadar-theangachadh) an seo.

 • Leasan 1.
  • Tàladh - Gille Beag, O
 • Leasan 2.
  • Pòg o Leannan an Fhìdhleir (Srath-spèidh)
 • Leasan 3.
  • Tha mi dol a dheanaibh banais
 • Leasan 4.
  • Fear a bhios Fada gun Phòsadh
 • Leasan 5.
  • Hè mo Leannan
 • Leasan 6.
  • ’S fhada leam an Oidhche Gheamraidh


Loidhne chòmhnard
post-d | fòn: +44 (0)1349 862 600 | facs: +44 (0)1349 862600
Loidhne chòmhnard
'S e companaidh earranta a tha ann am Fèis Rois, clàraichte ann an Alba SC123137,. Tha e aithnichte le Oifis nan Cìsean mar Bhuidhinn Charthannais Albannaich, àireamh SC017647. Leasachadh eadar-lìn - Paul Murray | Dealbhachadh - Lucy Kendra | Photographs - Derek Prescott | Fiolmaichean – Chris Smith
© Fèis Rois 2010
Creative Scotland Highlands and Islands Enterprise Highland Council Fisean nan Gidheal
Scots Trad Music Awards Winner Highland Youth Music Forum Traditional Music Forum
Time to Shine Highland Youth Arts Hub Creative Ullapool