Fèis Rois
english Loidhne dhìreach gàidhlig
 
Loidhne chòmhnard
Dealbh brataich - bàtaichean
The main reason for sending you this short letter is to say a huge Thank You to you all for not just making me very proud to promote the music and musicians of Scotland, which I am privileged to do all around the world, but to make me equally proud to be part of such a vibrant music scene within Scotland within which organisations such as Fèis Rois play such an important role, especially for young people.
Ian Smith, Portfolio Manager for Music and IP at Creative Scotland referring to a group of Fèis Rois musicians who performed at Cambridge Folk Festival
Loidhne chòmhnard


Ceangail ri Facebook  Ceangail ri Twitter  Ceangail ri YouTube  Link to Flickr  Link to Soundcloud

Ceanglaichean

Luchd-maoineachaidh:

Tha sinn a’ faighinn maoineachadh pròiseict bho:

Tro Fèisean nan Gàidheal, tha sinn cuideachd air taic fhaighinn bho:

Urrasairean:

Buidhnean ceangailte rinn:

  • Fìdhlearan Chill Tighearna - Tha Fìdhlearan Chill Tighearna na buidhinn-chluich a thàinig gu bith bho na clasaichean seachdaineach aig Fèis Rois. Tha na Fìdhlearan air an stiùireadh leis an neach-teagasg Fèis Rois, Alpha Munro. Tha iad air siubhal fad is farsaing, a’ gabhail a-steach grunn tadhalaichean don ‘Eisteddfod’ eadar-nàiseanta anns a’ Chuimrigh agus turas cluich don Bhreatainn Bhig.

Ceanglaichean inntinneach eile

Buidhnean ceòl traidiseanta eile anns am faodadh daoine òga dol an sàs:

Buidhnean ceòl traidiseanta eile anns am faodadh inbhich dol an sàs:

Ionnsaich Gàidhlig!

Ceanglaichean coitcheann ri cèol traidiseanta agus Gàidhlig

Foghlam

Loidhne chòmhnard
post-d | fòn: +44 (0)1349 862 600 | facs: +44 (0)1349 862600
Loidhne chòmhnard
'S e companaidh earranta a tha ann am Fèis Rois, clàraichte ann an Alba SC123137,. Tha e aithnichte le Oifis nan Cìsean mar Bhuidhinn Charthannais Albannaich, àireamh SC017647. Leasachadh eadar-lìn - Paul Murray | Dealbhachadh - Lucy Kendra | Photographs - Derek Prescott | Fiolmaichean – Chris Smith
© Fèis Rois 2010
Creative Scotland Highlands and Islands Enterprise Highland Council Fisean nan Gidheal
Scots Trad Music Awards Winner Highland Youth Music Forum Traditional Music Forum
Time to Shine Highland Youth Arts Hub Creative Ullapool