Fèis Rois
english Loidhne dhìreach gàidhlig
 
Loidhne chòmhnard
Fèis Rois fiddle players
I absolutely love the whistle lessons with Angus. I sit down and do a bit at a time. It is so clear, both the way he explains it, the clear way he shows it and how he tells you to practice that before moving on. I am absolutely thrilled to be able to begin to play some of these lovely tunes like Morag of Dunvegan and I see Mull. They are gorgeous and I AM SO GRATEFUL for these lessons THANK YOU SO MUCH.
A User of our Online Lessons
Loidhne chòmhnard


Ceangail ri Facebook  Ceangail ri Twitter  Ceangail ri YouTube  Link to Flickr  Link to Soundcloud

Duilleag Foghlam Air-loidhne

Tron Iomairt Chiùil Òigridh bidh Fèis Rois ag obair le sgoilearan agus tidsearan ann an còrr is 100 bun-sgoil air Ghàidhealtachd gach bliadhna. Bho 2004 tha na mìltean de dhaoine òga air cothrom fhaighinn a bhith an sàs ann am bùthan-obrach seinn Ghàidhlig is fìdeige thar dhusan seachdain rè teirm na sgoile.

Ma tha thu nad sgoilear no nad thidsear faodaidh tu na duilleagan foghlam air-loidhne againn a chleachdadh gus cumail ort led chuid ionnsachaidh. Gheibh sibh an seo sreath de leasanan fìdeige le Aonghas MacCoinnich, agus sreath de leasanan seinn le Raghnaid Walker.

Chan fheum thu a bhith nad sgoilear no tidsear airson feum a dhèanamh de na leasanan seo – tha iad ann don a h-uile duine! Leis cho mòr 's a tha Siorrachd Rois chan eil e comasach don a h-uile duine a dhol do na clasaichean às-dèidh-sgoile againn, 's mar sin 's dòcha gun toir na duilleagan seo cothrom dhut rudeigin fheuchainn is ionnsachadh. Tha leasanan ann airson gach ìre – bhon fhìor thoiseach gu dòighean cluiche agus pìosan ciùil nas adhartaiche.

Innis dhuinn dè tha thu a' saoilsinn de na leasnan tro phost-dealain. Tha sinn a' dèanamh fiughar ri cluinntinn bhuat!

In addition to our beginner lessons in tin whistle and Gaelic song, we also have a series of online lessons available to intermediate / advanced fiddlers and guitarists.

  • Matheu Watson will lead you through some guitar tuition: English, Gàidhlig.
  • Fiddlers can access some online tuition from the wonderful Iain MacFarlane of Blazin Fiddles renown: English, Gàidhlig.

If you have enjoyed our online learning lessons, perhaps you would like to make a donation to Fèis Rois?

Loidhne chòmhnard
post-d | fòn: +44 (0)1349 862 600 | facs: +44 (0)1349 862600
Loidhne chòmhnard
'S e companaidh earranta a tha ann am Fèis Rois, clàraichte ann an Alba SC123137,. Tha e aithnichte le Oifis nan Cìsean mar Bhuidhinn Charthannais Albannaich, àireamh SC017647. Leasachadh eadar-lìn - Paul Murray | Dealbhachadh - Lucy Kendra | Photographs - Derek Prescott | Fiolmaichean – Chris Smith
© Fèis Rois 2010
Creative Scotland Highlands and Islands Enterprise Highland Council Fisean nan Gidheal
Scots Trad Music Awards Winner Highland Youth Music Forum Traditional Music Forum
Time to Shine Highland Youth Arts Hub Creative Ullapool