Fèis Rois
english Loidhne dhìreach gàidhlig
 
Loidhne chòmhnard
Enthusiastic Fèis Rois participants
I absolutely love the whistle lessons with Angus. I sit down and do a bit at a time. It is so clear, both the way he explains it, the clear way he shows it and how he tells you to practice that before moving on. I am absolutely thrilled to be able to begin to play some of these lovely tunes like Morag of Dunvegan and I see Mull. They are gorgeous and I AM SO GRATEFUL for these lessons THANK YOU SO MUCH.
A User of our Online Lessons
Loidhne chòmhnard


Ceangail ri Facebook  Ceangail ri Twitter  Ceangail ri YouTube  Link to Flickr  

Duilleag Foghlam Air-loidhne

Tron Iomairt Chiùil Òigridh bidh Fèis Rois ag obair le sgoilearan agus tidsearan ann an còrr is 100 bun-sgoil air Ghàidhealtachd gach bliadhna. Bho 2004 tha na mìltean de dhaoine òga air cothrom fhaighinn a bhith an sàs ann am bùthan-obrach seinn Ghàidhlig is fìdeige thar dhusan seachdain rè teirm na sgoile.

Ma tha thu nad sgoilear no nad thidsear faodaidh tu na duilleagan foghlam air-loidhne againn a chleachdadh gus cumail ort led chuid ionnsachaidh. Gheibh sibh an seo sreath de leasanan fìdeige le Aonghas MacCoinnich, agus sreath de leasanan seinn le Raghnaid Walker.

Chan fheum thu a bhith nad sgoilear no tidsear airson feum a dhèanamh de na leasanan seo – tha iad ann don a h-uile duine! Leis cho mòr 's a tha Siorrachd Rois chan eil e comasach don a h-uile duine a dhol do na clasaichean às-dèidh-sgoile againn, 's mar sin 's dòcha gun toir na duilleagan seo cothrom dhut rudeigin fheuchainn is ionnsachadh. Tha leasanan ann airson gach ìre – bhon fhìor thoiseach gu dòighean cluiche agus pìosan ciùil nas adhartaiche.

Innis dhuinn dè tha thu a' saoilsinn de na leasnan tro phost-dealain. Tha sinn a' dèanamh fiughar ri cluinntinn bhuat!

In addition to our beginner lessons in tin whistle and Gaelic song, we also have a series of online lessons available to intermediate / advanced fiddlers and guitarists.

  • Matheu Watson will lead you through some guitar tuition: English, Gàidhlig.
  • Fiddlers can access some online tuition from the wonderful Iain MacFarlane of Blazin Fiddles renown: English, Gàidhlig.

If you have enjoyed our online learning lessons, perhaps you would like to make a donation to Fèis Rois?

Loidhne chòmhnard
post-d | fòn: +44 (0)1349 862600 | facs: +44 (0)1349 865781
Loidhne chòmhnard
'S e companaidh earranta a tha ann am Fèis Rois, clàraichte ann an Alba SC123137,. Tha e aithnichte le Oifis nan Cìsean mar Bhuidhinn Charthannais Albannaich, àireamh SC017647. Leasachadh eadar-lìn - Paul Murray | Dealbhachadh - Lucy Kendra | Photographs - Derek Prescott | Fiolmaichean – Chris Smith
© Fèis Rois 2010
Creative Scotland Highlands and Islands Enterprise Highland Council Fisean nan Gidheal
Scotland Sings Highland Youth Music Forum Traditional Music Forum
Time to Shine Highland Youth Arts Hub