Fèis Rois
english Loidhne dhìreach gàidhlig
 
Loidhne chòmhnard
Dealbh-brataich - giotàraichean
The main reason for sending you this short letter is to say a huge Thank You to you all for not just making me very proud to promote the music and musicians of Scotland, which I am privileged to do all around the world, but to make me equally proud to be part of such a vibrant music scene within Scotland within which organisations such as Fèis Rois play such an important role, especially for young people.
Ian Smith, Head of Music, Scottish Arts Council referring to a group of Fèis Rois musicians who performed at Cambridge Folk Festival 2009
Loidhne chòmhnard


Ceangail ri Facebook  Ceangail ri Twitter  Ceangail ri YouTube  Link to Flickr  

An Stiùideo

Tha Fèis Rois 25 bliadhna dh'aois ann an 2011! Ann an 1986, ghabh 59 daoine òga pàirt ann am Fèis Rois. Ann an 2011 bidh Fèis Rois ag obair le còrr is 3,000 duine òga air feadh Siorrachd Rois agus le sgoilearan is tidsearan ann an sgoiltean air feadh Alba. Faodaidh tu leughadh mu na pròiseactan anns a bheil sinn an sàs air an làrach-lìn seo.

Mar a shaoileadh tu tha prògram farsaing mar seo, làn chothroman do dhaoine òga a bhith an sàs ann an ceòl traidiseanta, a' cosg tòrr airgid. Mar phàirt de na tha sinn a' dèanamh gus ar co-latha-breith a chomharrachadh tha sinn a' toirt cuireadh dhuibh rudeigin a dhèanamh gus cuideachadh a thoirt do dh'Fhèis Rois leantainn orra leis an obair aca anns an àm ri teachd. Thèid an t-airgead seo a chur mu choinneamh ionnstramaidean ùra do dhaoine òga ann an Siorrachd Rois.

  • Ceannaichidh £5 fìdeag
  • Ceannaichidh £20 beagan beum-ciùil
  • Ceannaichidh £50 giotàr
  • Ceannaichaidh £100 fidheall

Thoir seachad tabhartas sa Bhùth!

Fìdeagan

Tabhartas: fìdeagTabhartas: fìdeagTabhartas: fìdeag

Beum-cheòl

Cha d' fhuair sinn gin fhathast - an toir thu fhèin fear/tè seachad?

Giotàran

Tabhartas: giotàrTabhartas: giotàrTabhartas: giotàr

Fìdhlean

Tabhartas: fidheallTabhartas: fidheallTabhartas: fidheall

Loidhne chòmhnard
post-d | fòn: +44 (0)1349 862600 | facs: +44 (0)1349 865781
Loidhne chòmhnard
'S e companaidh earranta a tha ann am Fèis Rois, clàraichte ann an Alba SC123137,. Tha e aithnichte le Oifis nan Cìsean mar Bhuidhinn Charthannais Albannaich, àireamh SC017647. Leasachadh eadar-lìn - Paul Murray | Dealbhachadh - Lucy Kendra | Photographs - Derek Prescott | Fiolmaichean – Chris Smith
© Fèis Rois 2010
Creative Scotland Highlands and Islands Enterprise Highland Council Fisean nan Gidheal
The Scottish Government The Scottish Government Highland Leader Traditional Music Forum
European Agriculture Fund for Rural Development Scotland Sings The Robertson Trust