Fèis Rois
english Loidhne dhìreach gàidhlig
 
Loidhne chòmhnard
Dealbh brataich - beanntan
Just to say I loved the weekend in Ullapool, everything about it! The harmony singing was something else! With so many different singing options, it is a great for people to be able to take part who don't play an instrument. Roll on next year!
Adult Fèis Participant
Loidhne chòmhnard


Ceangail ri Facebook  Ceangail ri Twitter  Ceangail ri YouTube  Link to Flickr  Link to Soundcloud

Clasaichean Seachdaineach (Inbhich)

Cinn-là agus Cosgaisean

Teirm 1 - Tha teirm a h-aon a’ tòiseachadh an t-seachdain a tha toiseachadh 22mh dhen Lùnastal 2016 agus tha e a’ ruith airson 6 seachdainean suas gus an t-seachdain a tha a’ crìochnachadh 7mh dhen Dàmhair 2016. (Dèan cinnteach gum faic thu nach eil clasaichean gu bhith ann an t-seachdain a tha a’ tòiseachadh air an 19mh dhen t-Sultain 2016).

Cosgaisean airson teirm 1: £48 airson na clasaichean uile

Teirm 2 - tha teirm a dhà a’ tòiseachadh air an t-seachdain a tha a’ tòiseachadh air an 24mh dhen Dàmhair agus tha e a’ ruith airson 6 seachdainean suas gus an t-seachdain a tha a’ crìochnachadh air an 2mh dhen Dùbhlachd 2016.

Cosgaisean airson teirm 2: £48 airson na clasaichean uile

Teirm 3 - tha teirm a trì a’ tòiseachadh air an t-seachdain a tha a’ tòiseachadh air an 9mh den Fhaoilleach agus tha e a’ ruith airson 10 seachdainean suas gus an t-seachdain a tha a’ crìochnachadh air an 20mh den Ghearran. (Dèan cinnteach gum faic thu nach eil clasaichean gu bhith ann an t-seachdain a tha a’ toiseachadh air an 20mh den Ghearran 2017).

Cosgaisean airson teirm 3: £80 airson na clasaichean uile

Teirm 4 - Tha Ulapul a’ tòiseachadh air an t-seachdain a tha a’ tòiseachadh air an 24mh den Ghiblean 2017 agus tha e a’ ruith airson 9 seachdainean suas gus an t-seachdain a tha a’ crìochnachadh air an 30mh den t-Òg mhios 2017. (Dèan cinnteach gum faic thu nach eil clasaichean gu bhith ann an t-seachdain a tha a’ tòiseachadh air an 1mh den Chèitean neo an 5mh den t-Òg mhios.) Tha na clasaichean eile uile a’ ruith bhon t-seachdain a tha a’ tòiseachadh air an 24mh den Ghiblean 2017 airson 8 seachdainean suas gus an t-seachdain a tha a’ crìochnachadh air an 16mh den t-Òg mhios 2017.

Cosgaisean airson teirm 4: £64 airson na clasaichean uile

Prògram na clasaichean

NB Chan e clas a th’ anns an t-seisean slaodach ann an Ulapul ach seisean a tha air an cumail a’ dol leis fhèin. Dèan cinnteach leis an Ceilidh Place gu bheil e air mus teid sibh ann.

Diluain (Ulapul)
 • Seisean slaodach airson measgachadh de dh’ ionnsramaidean 7f - 8f aig an Ceilidh Place, Ulapul. Air an cumail a’ dol leis fhèin, saor an asgaidh.
 • Fìdheall airson luchd-ciùil am feabhas còmhla luchd-tòiseachaidh le Anne Wood, 4.30f - 5.15f ann am Bun-sgoil Ulapul
Dimàirt (Inbhir Pheofharain)
 • Obair còmhlan còmhla ri Amy Henderson 8f -9.30f, aig ionad-coimhearsnachd Inbhir Pheofharain (Chan eil cosgais ann airson na clasaichean uile gu lèir ach tha thu a’ paigheadh £5/£3 lasachadh gach turas a theid thu ann.
Diciadain (Inbhir Pheofharain)
 • Mandolin eadar-mheadhanach còmhla ri Bob Massie, 7f - 8f aig taigh-òsta Caisteal Tulloch, Inbhir Pheofharain
 • Seisean eadar-mheadhanach (measgachadh de dh’ ionnsramaidean), le Bob Massie, 8f - 10f aig taigh-òsta Caisteal Tulloch, Inbhir Pheofharain (Chan eil cosgais ann airson na clasaichean uile gu lèir ach tha thu a’ paigheadh £5/£3 lasachadh gach turas a theid thu ann.
Diardaoin (Inbhir Pheofharain)
 • Fìdheall airson luchd-ciùil am feabhas còmhla ri Gillian Stevenson, 6.30f - 7.30f aig ionad-coimhearsnachd Inbhir Pheofharain
 • Fìdheall airson luchd-ciùil eadar mheadhanach còmhla ri Gillian Stevenson, 7.30f - 8f aig ionad-coimhearsnachd Inbhir Pheofharain
Diardaoin (A’ Chananaich)

  Cobhair

  ’S urrainn do Fèis Rois taic airgead a thoirt gu teaghlaichean a tha air teachd a-steach ìseal. Cuir fios ri co-òrdaiche na clasaichean seachdaineach aig oifis an Fhèis airson bruidhinn le earbsa air mar as urrainn dhuinn ur cuideachadh. ’S urrainn dhut gan fhaighinn air 01349 862600.

Loidhne chòmhnard
post-d | fòn: +44 (0)1349 862 600 | facs: +44 (0)1349 862600
Loidhne chòmhnard
'S e companaidh earranta a tha ann am Fèis Rois, clàraichte ann an Alba SC123137,. Tha e aithnichte le Oifis nan Cìsean mar Bhuidhinn Charthannais Albannaich, àireamh SC017647. Leasachadh eadar-lìn - Paul Murray | Dealbhachadh - Lucy Kendra | Photographs - Derek Prescott | Fiolmaichean – Chris Smith
© Fèis Rois 2010
Creative Scotland Highlands and Islands Enterprise Highland Council Fisean nan Gidheal
Scots Trad Music Awards Winner Highland Youth Music Forum Traditional Music Forum
Time to Shine Highland Youth Arts Hub Creative Ullapool