Fèis Rois
english Loidhne dhìreach gàidhlig
 
Loidhne chòmhnard
Dealbh brataich - bàtaichean
Apart from learning, there is an important social aspect. The warmth and hospitality and general sense of sharing and celebrating Gaelic culture is wonderful.
Margaret Bennett
Loidhne chòmhnard


Ceangail ri Facebook  Ceangail ri Twitter  Ceangail ri YouTube  Link to Flickr  

Faodaidh tu an-dràsta cur a-steach airson:

Naidheachdan

We are very much looking forward to some Fèis Rois performances at the Blas Festival, which takes place across the Highlands from 5 - 13 September.

You can see us at the following gigs:

  • Saturday 6th September in Torridon Community Centre at 7.30pm
  • Wednesday 10th September in The Pavillion, Strathpeffer at 7.30pm
  • Friday 12th September at Carnegie Hall, Portnahomack at 7.30pm
  • Saturday 13th September at Eden Court Theatre, Inverness at 7.30pm

Book your tickets now by calling 0844 248 5096.

Find out more information about the concerts and ticket prices.

Fèis Rois is looking for an experienced and dynamic individual to join its staff team as the Project Manager for the new Highland Youth Arts Hub. Read the job description and download an application form . The closing date for applications is 5pm on Wednesday 10th September. Interviews will be held in Dingwall on Monday 15th September. Please note that previous applicants need not apply.

It's Here! We're delighted to announce the arrival of our brand new compilation CD, Fàs. It features a number of our Fèis Rois alumni and showcases just a sample of the music they are producing today.From their early days as young participants in our weekly after school classes, annual residential courses and cèilidh trails they have all shown a huge commitment to, and great respect for, our Gaelic and Highland traditions. The album is available to buy from our online shop and features tracks from Matheu Watson, Freya Thomsen, Lauren MacColl, Olivia Ross, John Somerville, Corrina Hewat and The Unusual Suspects, Rachel Newton, Katie Mackenzie, Ronan Martin, Mairearad Green and our very own National Cèilidh Trail. We hope you enjoy listening! Order now in the shop

Check out upcoming events in our calendar!

Fàilte

Cluicheadairean bogsa aig Fèis na h-òigridhAn robh ùidh agad riamh ann a bhith cluich ionnstramaid-ciùil?

Dh’fhaodadh gu bheil ùidh agad mu thràth ach bu toil leat a bhith a’ cluich còmhla ri daoine eile?

Dè mu dhèidhinn cur ri do sgilean Gàidhlig?

Rannsaich ar làrach-lìn agus faigh a-mach mu na cothroman sònraichte a th’ann do dh’òigridh a bhith a’ gabhail pàirt ann an ceòl traidiseanta, òrain, dannsa agus dràma. A bharrachd air sin tha Fèis Rois Inbhich ann airson daoine nas sine aig a bheil ùidh ann an ceòl cuideachd!

Luchd-teagaisg – gheibh sibh a-mach an-seo mar as urrainn dhuinn prògram de cheòl traidiseanta fa leth a chruthachadh airson ur sgoile fhèin.

Briog an seo airson geàrr-chunntas de na bhios a’ tachairt aig Fèis Rois agus a bhith a’ faighinn a-mach dè na gnìomhan againn a dh’fhaodadh còrdadh riut.

Thoir tabhartas dhuinn

'S e buidheann-charthannais chlàraichte a th' ann am Fèis Rois. Ged a tha sinn a' faighinn taic-airgid fhialaidh bho Alba Chruthachail, Comhairle na Gàidhealtachd agus Fèisean nan Gàidheal, tha sinn a' sìor strì gus teachd-a-steach a bharrachd a lorg gus dèanamh cinnteach gun ruig a h-uile duine air na tachartasan againn. Ma tha thu airson tabhartas a thoirt dhuinn, gabhaidh seo dèanamh gu luath agus gu sàbhailte le bhith a' bruthadh air a' cheangal ri Paypal Donate shìos.

Loidhne chòmhnard
post-d | fòn: +44 (0)1349 862600 | facs: +44 (0)1349 865781
Loidhne chòmhnard
'S e companaidh earranta a tha ann am Fèis Rois, clàraichte ann an Alba SC123137,. Tha e aithnichte le Oifis nan Cìsean mar Bhuidhinn Charthannais Albannaich, àireamh SC017647. Leasachadh eadar-lìn - Paul Murray | Dealbhachadh - Lucy Kendra | Photographs - Derek Prescott | Fiolmaichean – Chris Smith
© Fèis Rois 2010
Creative Scotland Highlands and Islands Enterprise Fisean nan Gidheal
Scotland Sings Highland Council Traditional Music Forum