Fèis Rois
english Loidhne dhìreach gàidhlig
 
Loidhne chòmhnard
Fèis Rois clarsach player
There is such a great team around to support you, a great place to be in. The participants gained new music, an insight into the Highland traditions, new friends, technical advice and help, good socialising, meeting people “in the same boat”…
Corrina Hewat, Tutor and former participant
Loidhne chòmhnard


Ceangail ri Facebook  Ceangail ri Twitter  Ceangail ri YouTube  Link to Flickr  

Faodaidh tu an-dràsta cur a-steach airson:

Naidheachdan

Fèis Rois is offering a paid creative internship opportunity for a young person aged 18 – 30 and resident in Scotland. The intern will co-ordinate the 2015 Fèis Rois Ceilidh Trail. To be eligible to apply, you must hold a SCQF qualification at level 8 or above, as well as a relevant arts or creative industries qualification. You should be unemployed; either in the first 12 months of a benefit claim (pre-Work Programme) or 2 years+ (post-Work Programme) or unemployed and not claiming benefits (but must make a claim for benefits in order to apply for an internship opportunity). Find out more. The deadline for applications is 16th January 2015. Interviews will be held in Dingwall on 2nd February 2015.

It's Here! We're delighted to announce the arrival of our brand new compilation CD, Fàs. It features a number of our Fèis Rois alumni and showcases just a sample of the music they are producing today.From their early days as young participants in our weekly after school classes, annual residential courses and cèilidh trails they have all shown a huge commitment to, and great respect for, our Gaelic and Highland traditions. The album is available to buy from our online shop and features tracks from Matheu Watson, Freya Thomsen, Lauren MacColl, Olivia Ross, John Somerville, Corrina Hewat and The Unusual Suspects, Rachel Newton, Katie Mackenzie, Ronan Martin, Mairearad Green and our very own National Cèilidh Trail. We hope you enjoy listening! Order now in the shop

Check out upcoming events in our calendar!

Fàilte

Cluicheadairean bogsa aig Fèis na h-òigridhAn robh ùidh agad riamh ann a bhith cluich ionnstramaid-ciùil?

Dh’fhaodadh gu bheil ùidh agad mu thràth ach bu toil leat a bhith a’ cluich còmhla ri daoine eile?

Dè mu dhèidhinn cur ri do sgilean Gàidhlig?

Rannsaich ar làrach-lìn agus faigh a-mach mu na cothroman sònraichte a th’ann do dh’òigridh a bhith a’ gabhail pàirt ann an ceòl traidiseanta, òrain, dannsa agus dràma. A bharrachd air sin tha Fèis Rois Inbhich ann airson daoine nas sine aig a bheil ùidh ann an ceòl cuideachd!

Luchd-teagaisg – gheibh sibh a-mach an-seo mar as urrainn dhuinn prògram de cheòl traidiseanta fa leth a chruthachadh airson ur sgoile fhèin.

Briog an seo airson geàrr-chunntas de na bhios a’ tachairt aig Fèis Rois agus a bhith a’ faighinn a-mach dè na gnìomhan againn a dh’fhaodadh còrdadh riut.

Thoir tabhartas dhuinn

'S e buidheann-charthannais chlàraichte a th' ann am Fèis Rois. Ged a tha sinn a' faighinn taic-airgid fhialaidh bho Alba Chruthachail, Comhairle na Gàidhealtachd agus Fèisean nan Gàidheal, tha sinn a' sìor strì gus teachd-a-steach a bharrachd a lorg gus dèanamh cinnteach gun ruig a h-uile duine air na tachartasan againn. Ma tha thu airson tabhartas a thoirt dhuinn, gabhaidh seo dèanamh gu luath agus gu sàbhailte le bhith a' bruthadh air a' cheangal ri Paypal Donate shìos.

Loidhne chòmhnard
post-d | fòn: +44 (0)1349 862600 | facs: +44 (0)1349 865781
Loidhne chòmhnard
'S e companaidh earranta a tha ann am Fèis Rois, clàraichte ann an Alba SC123137,. Tha e aithnichte le Oifis nan Cìsean mar Bhuidhinn Charthannais Albannaich, àireamh SC017647. Leasachadh eadar-lìn - Paul Murray | Dealbhachadh - Lucy Kendra | Photographs - Derek Prescott | Fiolmaichean – Chris Smith
© Fèis Rois 2010
Creative Scotland Highlands and Islands Enterprise Highland Council Fisean nan Gidheal
Scotland Sings Highland Youth Music Forum Traditional Music Forum