Fèis Rois
english Loidhne dhìreach gàidhlig
 
Loidhne chòmhnard
Fèis Rois clarsach player
Apart from learning, there is an important social aspect. The warmth and hospitality and general sense of sharing and celebrating Gaelic culture is wonderful.
Margaret Bennett
Loidhne chòmhnard


Ceangail ri Facebook  Ceangail ri Twitter  Ceangail ri YouTube  Link to Flickr  

Faodaidh tu an-dràsta cur a-steach airson:

Naidheachdan

Some news for our Lifelong Learning Classes starting Autumn 2014.We have a lovely Mixed Melody Class running in Cromarty but this year we are going to move to Fortrose. Hopefully more of you will be able to join us there.

For all you guitar players we are going to run our guitar class again on a Tuesday in Dingwall Community Centre. If you have any ideas for our classes that you’d like to discuss then please contact Allison. We’d be delighted to hear from you.

Some news on this year's Autumn 2014 Children's Classes too!Our Avoch classes are on the move and will now take place weekly in Fortrose Academy so please let your friends that haven’t been able to make it through to Avoch know that they can join us in Fortrose from Tuesday 26th August.

After a very successful pilot in Tarradale we are going to continue with classes in Beginner Guitar from 3:45 – 4:30 and Improving Beginner Guitar from 4:45 – 5:30. Additionally we’d love to run a Beginner Fiddle class too but can only do so if we have sufficient numbers. If you’d like to come along please phone the office on 01349 862600 and leave your details and we’ll get back to you.

It's Here! We're delighted to announce the arrival of our brand new compilation CD, Fàs. It features a number of our Fèis Rois alumni and showcases just a sample of the music they are producing today.From their early days as young participants in our weekly after school classes, annual residential courses and cèilidh trails they have all shown a huge commitment to, and great respect for, our Gaelic and Highland traditions. The album is available to buy from our online shop and features tracks from Matheu Watson, Freya Thomsen, Lauren MacColl, Olivia Ross, John Somerville, Corrina Hewat and The Unusual Suspects, Rachel Newton, Katie Mackenzie, Ronan Martin, Mairearad Green and our very own National Cèilidh Trail. We hope you enjoy listening! Order now in the shop

Check out upcoming events in our calendar!

Fàilte

Cluicheadairean bogsa aig Fèis na h-òigridhAn robh ùidh agad riamh ann a bhith cluich ionnstramaid-ciùil?

Dh’fhaodadh gu bheil ùidh agad mu thràth ach bu toil leat a bhith a’ cluich còmhla ri daoine eile?

Dè mu dhèidhinn cur ri do sgilean Gàidhlig?

Rannsaich ar làrach-lìn agus faigh a-mach mu na cothroman sònraichte a th’ann do dh’òigridh a bhith a’ gabhail pàirt ann an ceòl traidiseanta, òrain, dannsa agus dràma. A bharrachd air sin tha Fèis Rois Inbhich ann airson daoine nas sine aig a bheil ùidh ann an ceòl cuideachd!

Luchd-teagaisg – gheibh sibh a-mach an-seo mar as urrainn dhuinn prògram de cheòl traidiseanta fa leth a chruthachadh airson ur sgoile fhèin.

Briog an seo airson geàrr-chunntas de na bhios a’ tachairt aig Fèis Rois agus a bhith a’ faighinn a-mach dè na gnìomhan againn a dh’fhaodadh còrdadh riut.

Thoir tabhartas dhuinn

'S e buidheann-charthannais chlàraichte a th' ann am Fèis Rois. Ged a tha sinn a' faighinn taic-airgid fhialaidh bho Alba Chruthachail, Comhairle na Gàidhealtachd agus Fèisean nan Gàidheal, tha sinn a' sìor strì gus teachd-a-steach a bharrachd a lorg gus dèanamh cinnteach gun ruig a h-uile duine air na tachartasan againn. Ma tha thu airson tabhartas a thoirt dhuinn, gabhaidh seo dèanamh gu luath agus gu sàbhailte le bhith a' bruthadh air a' cheangal ri Paypal Donate shìos.

Loidhne chòmhnard
post-d | fòn: +44 (0)1349 862600 | facs: +44 (0)1349 865781
Loidhne chòmhnard
'S e companaidh earranta a tha ann am Fèis Rois, clàraichte ann an Alba SC123137,. Tha e aithnichte le Oifis nan Cìsean mar Bhuidhinn Charthannais Albannaich, àireamh SC017647. Leasachadh eadar-lìn - Paul Murray | Dealbhachadh - Lucy Kendra | Photographs - Derek Prescott | Fiolmaichean – Chris Smith
© Fèis Rois 2010
Creative Scotland Highlands and Islands Enterprise Highland Council Fisean nan Gidheal
The Scottish Government The Scottish Government Highland Leader Traditional Music Forum
European Agriculture Fund for Rural Development Scotland Sings The Robertson Trust